Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER


Disse forretningsbetingelser gælder for alle sager, som LIGA Advokatpartnerselskab, CVR 39374757, (”LIGA”) påtager sig at udføre, medmindre andet aftales skriftligt.


LIGA

LIGA er organiseret som partnerselskab og drives fra adressen Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup. LIGA har bankkonto i Danske Bank med reg.nr. 3409 og kontonr. 12567820.

Advokaterne hos LIGA er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Interessekonflikter

Forud for opstarten af enhver ny sag undersøges det, om der foreligger nogen interessekonflikt, som forhindrer, at LIGA kan påtage sig sagen.


Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

LIGA behandler ikke sager, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og har derfor ikke pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.


Anvendelse af rådgivning

Rådgivning fra LIGA målrettes til hver enkelt sag og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig accept fra LIGA. LIGA er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.


Honorar og fakturering

Honorar til LIGA fastsættes på grundlag af en samlet vurdering af bl.a. medgået tid, sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført og det med sagen forbundne ansvar. Honoraret tillægges moms (medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning) og eventuelle øvrige omkostninger (f.eks. rejseomkostninger og omkostninger til større fotokopieringsopgaver) samt udlæg.

Hvis det ønskes – og altid over for forbrugere - udarbejdes et honoraroverslag inden arbejdet med sagen påbegyndes.

Fakturering sker (aconto) månedsvis, medmindre andet aftales. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.


Ansvarsbegrænsning

Alle advokater hos LIGA er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsselskab og garantistiller er Tryg Forsikring A/S (CVR 24260666), Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Ansvar for rådgivning ydet af LIGA i forbindelse med et opdrag kan ikke overstige DKK 10 mio. pr. advokat pr. år, og det samlede erstatningsbeløb til en klient for en skade kan ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav således kan reducere dækningsmaksimum. Ansvaret omfatter i intet tilfælde økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, tids- og avancetab, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.


LIGA rådgiver alene om danske juridiske forhold, og LIGA er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere; heller ikke hvis disse rådgivere er engageret med bistand fra LIGA.

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov for/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.


Klager, lovvalg og værneting

LIGA er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Advokatnævnet kan behandle adfærdsklager og tvister vedrørende honorar til LIGA. Advokatnævnets adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk.


Er klienten forbruger, kan også EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal vores e-mail: j@Ligalaw.dk angives.


LIGA anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette særligt aftales med klienten.


Senest opdateret januar 2020.